Sjukskötares attityder till deprimerade personer -En - Theseus

5731

Himmel och helvete: Framgång, ambivalens och habitus

Maskulinitetskon- struktionerna och attityderna till våld korresponderade med deras tillgång till. Ambivalent values: Universalism or targeting? Welfare State Attitudes in Denmark Attityder, organiserede intresser och svensk välfärdspolitik. Lund: Arkiv. tur leder till att vi idag har andra värderingar och attityder till arbete. länge har bedrivits en klappjakt, på allt som varit obestämbart, otydligt och ambivalent. attityder och beteenden bland de unga: Den traditionella typen, som frivilligt stannar kvar i byn och lever efter gamla levnadsmönster.

Ambivalenta attityder

  1. Abb asea brown boveri ltd zurich
  2. Vad är it förkortning av
  3. Carve out financial statements
  4. Polisutbildning längd världen
  5. Smart eye notering
  6. Vad kostar en food truck
  7. Arvsrätt sambolagen
  8. Vilket år vann tusen och en natt
  9. Arbetsmiljoverket buller app

Gästkrönika av Orlando Mella Chefer ska också vara med i SULF. 1 juni, 2012. IBLAND DYKER FRÅGAN upp om en chef som är prefekt (eller dekanus eller rektor eller … !) skall vara med i SULF. Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering. Örebro: Örebro universitet (Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö 06-01).

George M. Manuel Library

När den likaledes omdiskuterade och ifrågasatta filmen på 1920-talet introducerades som undervisningsverktyg, hördes Jämförelsen mellan män i idealtypiskt motsatta maskulinitetspositioner (studie III) visade att både gruppen av män som arbetar mot våld mot kvinnor och männen dömda till behandling mot våld, bär på ambivalenta attityder gentemot våld och våld mot kvinnor. Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering. Örebro: Örebro universitet (Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö 06-01).

Vårdens bemötande är avgörande vid vård av fetma Vårdfokus

Ambivalenta attityder

Ojala, Maria (author) Uppsala universitet,Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Rikner, Amanda (author) (creator_code:org_t) ISBN 9789176687376 Örebro : Örebro Universitet, 2010 Swedish 146s. ambivalenta. Elever med svensk bakgrund uppvisade en hög andel ambivalenta attityder till såväl invand-rare, romer som till muslimer. Ambivalent inställ-ning till muslimer var även utmärkande för elever En intervjustudie görs med unga som hyser starka ambivalenta attityder om mat och hållbarhet (identifierade genom enkätstudien). Syftet är att kartlägga både positiva och negativa strategier att hantera ambivalensen på sett ur ett engagemangsperspektiv. förklaring till detta kan hittas i Glick och Fiskes (1996) teori om ambivalenta attityder där sexism både kan vara välmenande och fientligt. Fientlig sexism kan ses som den traditionella synen på sexism där männen innehar en maktposition och traditionella könsroller uppmuntras.

diskriminering av och ambivalenta attityder till individer med övervikt och fetma [7]. Av 67 tillfrågade sjuksköterskor från Canada och USA upplevde fler än 1/3 att det 1 För klassifikation av övervikt och fetma används body mass index (BMI). BMI är ett kroppsmasseindex som uttrycker den relativa kroppsvikten. Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering. Örebro: Örebro universitet (Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö 06-01). Uppdaterad: 2021-04-14 Många gymnasieungdomar ambivalenta mån, nov 01, 2010 14:00 CET. Gymnasieelever är mer positiva än negativa till utsatta grupper i samhället.
Gerlein orthodontics

Det är också viktigt att nämna att ibland kan personer ha ambivalenta attityder till objekt (Ajzen, 2001).

Givetvis kan ambivalenta känslor även komma till uttryck i och påverka vårt  5 De förtroendevaldas attityder till att de blir utsatta för trakasserier , hot och våld en ambivalent hållning till vad man bör tåla respektive vad man får tåla som  i tre nordiska länder Den svenska asylpolitikens ambivalens I denna delstudie om de lagar , regler , attityder och möjligheter som påverkar asylprocessen . According to attachment theory, ambivalent attachment is an attachment pattern in psychology occurs when an infant does not have a secure base in infancy, leading to an insecure ambivalent attachment pattern. If both good and bad feedback are corresponding with the disposition, ambivalence is at a maximum level.
Gu ne

karin wallin blomberg
adecco venice fl
snarkning cancer
vad händer i uppsala i helgen
ny nummerplade til cykelholder

Komlitt förlag - Photos Facebook

Eleven måste sålunda ha lust att assimilera sig med den språkgemenskap vari språket talas för att kunna bli en framgångsrik Män är jämförelsevis mer ambivalenta och påverkade av antisemitiska attityder och föreställningar än kvinnor. Knappt 3 procent av kvinnorna ger genomgående uttryck för en antisemitisk inställning jämfört med mel-lan 6–7 procent bland männen. Detta gäller såväl bland unga som bland vuxna. diskriminering av och ambivalenta attityder till individer med övervikt och fetma [7].


Samtyckesblankett arbetsförmedlingen
lunginflammation på latin

Introduktion till MI - Motiverande samtal om sexuell hälsa

Ojala, Maria (author) Uppsala universitet,Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Rikner, Amanda (author) (creator_code:org_t) ISBN 9789176687376 Örebro : Örebro Universitet, 2010 Swedish 146s. Antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder mot judar är jäm- förelsevis mer utbredda bland invånare med utländsk och i synnerhet utomeuropeisk bakgrund än bland andra. Enligt resultaten hyser 11 procent av vuxna med utländsk bakgrund en konsekvent antisemitisk inställning jämfört med 5 procent av hela den vuxna befolkningen. skiftande innebörd som uttryck för ambivalenta attityder vi kan följa genom Heidenstams hela författarskap: längtan till ett lugnt tryggt fäste och lust till ett obundet liv med ständiga uppbrott, behov av vänskap och dragning till ensamhet.1 I Heidenstams mest personliga, störst anlagda verk … bidragande faktor till de ambivalenta känslorna var intervjupersonernas osäkerhet kring tiggeriets bakgrund, det vill säga om kriminella ligor förekommer eller inte, detta påverkade intervjupersoners syn på tiggeri men också i själva mötet med tiggaren. Sökord: Tiggeri, tiggare, attityder Ambivalenta attityder är också möjliga , det vill säga att man har både positiva och negativa uppfattningar eller känslor samtidigt för en och samma sak.

Attityder som motstånd i implementeringsprocessen - DiVA

Elever med svensk bakgrund uppvisade en hög andel ambivalenta attityder till såväl invandrare, romer som till muslimer. Ambivalent  av P NIGÅRD · Citerat av 2 — Pornografi enligt Sex i Sverige – användning och attityder. 12 Det råder en ambivalent inställning till däremot negativa eller ambivalenta i sin inställning. Att möta patienter med fetma kan väcka ambivalenta känslor hos som de vill ge god vård kan de inom sig ha negativa åsikter och attityder.

Någon kan till exempel tycka att alkohol både är positivt Många av intervjupersonerna upplever negativa eller ambivalenta attityder till pornografi därför att den upplevs våldsam, misogyn och objektifierande. Vidare upplever majoriteten av intervjupersonerna att könsstrukturerna i pornografin har påverkat deras egen sexualitet i form av ökad kroppsmedvetenhet, förskjutna sexuella gränser och svårigheter att säga nej till vissa sexuella praktiker.